FA | EN | AR
يکشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٦
جمع بازديدكنندگان امروز: 110
جمع بازديدها تاكنون: 234404


با راهنمایی های ارایه شده در این صفحه، نویسندگان محترم می توانند مقالات خود را به نشانی tebvaghaza@lmo.ir  ایمیل کنند و یا به نشانی پستی تهران، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، کوچه میثاق، سازمان پزشکی قانونی کشور، معاونت آموزشي و پژوهشي، تلفكس: 55618668 (کدپستی: 1114795113) ارسال نمایند.


 

 

الگوي تهيه مقالات براي همايش سراسري طب و قضا

عنوان مقاله:**********************

نام و نام خانوادگي نويسنده اول1، نام و نام خانوادگي نويسنده دوم2، نام و نام خانوادگي نويسنده سوم3

 

1 رتبه علمی نويسنده ، گروه آموزشی يا واحد سازمانی مربوطه، نام سازمان

شهر، کشور

آدرس پست الکترونيکی

شماره همراه

 

2 رتبه علمی نويسنده در صورت تمايل، گروه آموزشی يا واحد سازمانی مربوطه، نام سازمان

شهر، کشور

 

3 رتبه علمی نويسنده در صورت تمايل، گروه آموزشی يا واحد سازمانی مربوطه، نام سازمان

چكيده مقاله

.......................................................................

كلمات كليدي

.......................................................................

 

اصل مقاله شامل:

مقدمه

......................................................................

روش بررسي

......................................................................

يافته‌ها

......................................................................

بحث

.....................................................................

نتيجه‌گيري

....................................................................

منابع

....................................................................

 

 

 

راهنماي نويسندگان مقاله براي همايش سراسري طب و قضا

 

لازم است در نوشتن مقاله موارد زير رعايت گردد.

 • 1- مقاله قبلاً در سمينار و كنگره ديگري مطرح نشده باشد.
 • 2- زبان مقاله فارسي بوده، آيين نگارش كاملاً رعايت گردد از بكار بردن اصطلاحات خارجي كه معادل پذيرفته شده فارسي براي آن وجود دارد خودداري گردد.
 • 3- مقاله بايد در روي يك طرف كاغذ A4 با رعايت فاصله سه سانتي متر از طرفين و با استفاده از نرم افزار word

     ( 2003 يا 2007 ) تايپ گردد. در نگارش مقاله از قلم Times new Roman با فونت 12 استفاده شود.

 • 4- عنوان مقاله ، نام و نام خانوادگي نويسنده و يا نويسندگان ، رتبه علمي و عنوان دانشگاهي ذكر شود و نشاني دقيق پستي ، به همراه شماره تلفن تماس ، دورنگار و پست الكترونيك ( Email )، براي نويسنده مسئوول يا نويسنده اول نوشته شود.
 • 5- مقالات در كل بايد شامل عنوان ، چكيده ، كلمات كليدي حداقل 3 و حداكثر 6 كلمه ، مقدمه ، روش بررسي ، يافته ها ، بحث و فهرست منابع و نتيجه گيري باشد.
 • 6- در چكيده مقاله بايد مختصر مقدمه اي از موضوع پژوهش ، روش بررسي و مطالعه، يافته ها و بحث و نتيجه‌گيري آورده شود. چکیده مقاله حداکثر در یک صفحه A4 و با قلم 14 با فونت نازنین و حداکثر 450 کلمه باشد.
 • 7- در صورتيكه مقاله پژوهشي باشد لازم است عنوان، چكيده، واژگان كليدي، مقدمه، روش بررسي يافته ها ، بحث، نتيجه‌گيري و منابع باشد. بديهي است نتيجه بايد منتج از يافته‌هاي پژوهش باشد.
 • 8- مقاله مروري بايد با مراجعه بر منابع مناسب با تعداد قابل قبول تهيه شود و شامل عنوان ، چكيده ، مقدمه ، بحث و نتيجه‌گيري و منابع باشد.
 • 9- مقاله معرفي مورد بايد مربوط به موارد خاص باشد كه اطلاع از آن براي شنوندگان و خوانندگان آموزنده باشد و موجب بهره‌گيري كاربردي باشند و متن مقاله بايد شامل عنوان، چكيده، مقدمه، معرفي مورد، بحث و نتيجه‌گيري و منابع باشد .
 • 10- در مقالات پذيرفته شده براي ارائه به صورت سخنراني ارسال Power point مقاله قبل از آغاز همايش الزامي خواهد بود .
 • 11- در مقالاتي كه جهت ارائه به صورت پوستر پذيرفته شده‌اند رعايت مشخصات پوستر كه متعاقباً اعلام خواهد شد الزامي است .
 • 12- رعايت اخلاق در مقالات الزامي است .

 

راهنماي درج منابع :

 

* كتاب

الف ) اگر منبع ، كتاب است : نام خانوادگي و حرف اول نام نويسنده ( گان ) ، عنوان كامل ، شماره چاپ ، محل انتشار : نام ناشر ؛ سال انتشار. شماره صفحات مورد استفاده .

Kates M.  Techniques  of Lipidlogy.2nd ed. New York: Elsevier, 1992. 170- 9.

Phillips SJ,  Whisnant  JP. Hypertension  and  stroke.

In: Laragh JH, Brenner BM, Editors.

Hypertension: pathophysiology diagnosis, and management.2nd ed. New York: Raven Press, 1995. 456-710.

 تذكر :

 • اسامي نويسندگان با علامت كاما از يكديگر جدا شوند .
 • چنانچه تعداد نويسندگان بيش از 6 باشد بعد از نويسنده ششم علامت كاما و بعدet al. مي آيد.
 • نوشتن شماره فصل ضرورتي ندارد.
 • هنگام نوشتن منابع لزومي به ذكر عنوان نويسندگان ( مثلاً MD يا PHD ) نيست.
 • پ ) كتابهاي ترجمه شده

اعرابي ماندانا ، رئيس زاده فربد. در ترجمه جنين شناسي لانگمن ، سادلزتي دبيلو ( مؤلف ) . چاپ اول . تهران : مؤسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده  1376.

ت) فرهنگ لغات ( Dictionary )

Ectasia. Dorlands illustrated medical dictionary.  27 the ed. Philadelphia: Saunders, 1988. 527.

ث) سازمان به عنوان مؤلف و ناشر

Institute of Medicine (US).  Looking  at  the  future of  the Medicaid program. Washington: The

Institute, 1992.

 

 • ج‌) مطالب كنفرانس

Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the International Congress of EMG and Clinical   Neurophysiology.1995 Oct. 15-19, Kyoto.  Japan. Amsterdam: Elsevier, 1996.

چ ) بيانيه كنفرانس

Bentsen S, Isocheim BG. Enforcement of data protection privacy and security in medical informatics. In: Lum KC, Degoulet p, pie me TE, Runoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th world congress on Medical Informations: 1992 Sep 6- 10, Geneva, Switzerland. Amsterdam: North- Holland 1992: 1561- 5.

 

ح ) پايان نامه : نام خانوادگي و نام اول . عنوان پايان نامه [پايان نامه]. محل نشر: نام دانشكده و دانشگاه؛ سال.

Kaplan SJ. Post- hospital home health care: the elderly access and utilization [dissertation]. St. Louis (Mo): Washington Unive, 1995.

خ ) مقاله منتشر نشده

Lasher J. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N  Engel J Med. In press 1996. 

 

*مطالب الكترونيك

 

الف ) مقاله ژو رنال كه در نسخه الكترونيك باشد .

Morse SS. Factors in emergence of infectious diseases. Emerge Infect Dis (serial online) 1995 Jen- mar (cited 1996 Jun5 ) , 1 ( 1): ( 24 screens). Available from URL:  HTTP: // www. cdc. Gov / ncidod / EID / eid. Htm

ب ) فايل كامپيوتري

Homodynamic II. The ups and downs of homodynamic [computer program]. Version 2.2.

Orlando (FL): Computerized Educational systems 1993.

 

 

*مقالات

 

شش مؤلف اول را نام برده و سپس عبارت et al  را ذكر كنيد . سپس عنوان مقاله ، عناوين خلاصه شده مجله، سال انتشار، شماره مجله، صفحات اول و آخر آورده شود. توجه خاص به نقطه گذاري در نوشتن مراجع ضروري است .

Park in DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Firedl HP, Ivanov E, et al. Children leukemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow- up. Br J cancer. 1996 May, 73(1): 1006 - 12.

 

الف ) سازمان به عنوان مؤلف

The Cardiac society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J Aust. 1996, 164: 2820 4.

 

 ب) هيچ مؤلفي داده نشده باشد ( گروه مؤلفان )

Cancer in South Africa [editorial]. S  Afr Med J.  1994; 84: 15

 

ت ) مجله همراه با ضميمه تكميلي

Shen HM, Zhang Qf. Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung cancer. Environ Health perspect. 1994, 102 suppl 1: 275-85.

تذكر :

* در قسمت شماره مجله ، شماره اول جلد ( Vol ) مجله است و شماره داخل پرنتز ، شماره (No ) مجله است .

* در صورتي كه شماره صفحات كليه شماره هاي يك جلد ( Volume ) ممتد ( به دنبال هم ) باشد   مي توان از ذكر ماه و شماره ( No ) صرف نظر كرد.                                                                        

 نویسندگان محترم می توانند مقالات خود را به نشانی tebvaghaza@lmo.ir ایمیل کنند و یا به نشانی پستی تهران، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، کوچه میثاق، سازمان پزشکی قانونی کشور، معاونت آموزشي و پژوهشي، تلفكس: 55618668 (کدپستی: 1114795113) ارسال نمایند.


راهنمای نویسندگان

تاریخ های مهم

گزارش تصویری روز نخست ششمین همایش سراسری طب و قضا

اخبار همایش
نشانی: تهران، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، کدپستی: 1114795113
تلفن: 4-55609071، دورنگار: 55608003، تلفن گویا: 55606061
پیام کوتاه: 20001372 ایمیل: info@lmo.ir‬